Informacja MGOPS
Data: 10-09-2013 o godz. 18:30:47
Temat: ZSPiG


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że jest realizatorem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego).
Pomoc w zakresie dożywiania w formie bezpłatnych obiadów dla dzieci może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, (tj. 684,00 zł na osobę).

Zobacz to na:Do wniosku, który dostępny jest w siedzibie ośrodka lub na stronie internetowej (www.mgops.krobia.pl) należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Dodatkowo w rodzinie musi występować jeden z czynników uprawniających do przyznania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj.
 1. Ubóstwo
 2. Sieroctwo
 3. Bezdomność
 4. Bezrobocie
 5. Niepełnosprawność
 6. Długotrwała lub ciężka choroba
 7. Przemoc w rodzinie
 8. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 10. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 11. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
 12. Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 13. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 14. Alkoholizmu i narkomanii
 15. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 16. Klęski żywiołowej lub ekologicznej
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie ośrodka, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 lub pod numerem telefonu 65 5711 109

Kierownik MGOPS
Anna KrzyżostaniakArtykuł jest z SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
https://gimpudliszki.pl

Adres tego artykułu to:
https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=982